Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 1. Název

Základní škola Moravičany, okres Šumperk

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Moravičany, Moravičany 67, 789 82

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Právní subjektivita školy vznikla 1. ledna 2003.

 1. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitel školy Mgr. František Bek.

Organizace:

- základní škola

- školní družina

- školní jídelna

 1. Kontaktní spojení

Základní škola Moravičany, okres Šumperk

Moravičany 213,

78982

Tel. spojení: 583 431 313, 724 643 073

Email: moravicanyz@seznam.cz,

Oficiální www stránky: www.zsmoravicany.cz

Datová schránka: 3tzmpx9

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Moravičany 213, 78982

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Moravičany 213, 78982

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny od 8:00 - 10:00 hod.

V době školních prázdnin dle domluvy.

4.4 Telefonní čísla

583 431 313, 724 643 073

4.5 Adresa internetových stránek

www.zsmoravicany.cz

4.7 Datová schránka

ID datové schránky: 3tzmpx9

 1. Případné platby lze poukázat

č. ú.: 181838784/0300 (ČSOB)

 1. IČO

71002219

 1. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program pro ZŠ "Od hraní k vědění"

Školní vzdělávací program pro ŠD "Místo, kde žijeme"

Vnitřní řád základní školy

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro daný rok je zveřejněný na webu školy (na podstránce Dokumenty a rozpočet 2021).

 1. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

- Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

- Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele školy. 

- Písemně lze podat žádost: poštou, osobně předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

 1. Příjem a podání a podnětů

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte vedení školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.

10.1 Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány.

10.2 Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejněný na webových stránkách školy (pod-stránka GDPR a rozpočet 2021).

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Není.

10.3 Licenční smlouvy

Nejsou.

 1. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informací

Výroční zprávu zpracovává ředitel školy. Ta ji vždy zveřejní do 1. března za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Výroční zpráva je k dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách školy.

V Moravičanech 25. března 2021

Zpracoval: Mgr. František Bek

Schválil: Mgr. František Bek

Zápis 2023/24

Zápis pro školní rok 2023-24 - seznam přijatých

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 

EDOOKIT

Rodičovský portál - návod

Přidání Edookitu na plochu - návod

Nová verze přihlašování do Edookitu

Projekty

OP VVV - Šablony 1

Šablony 1 -plakát

OP VVV - Šablony 2

OP VVV - Šablony 3

IVOK

Šablony I OPJAK

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

NPO-DIGITALIZUJEME-ŠKOLU

Cíl 172 – distanční výuka

Cíl 173 – prevence digitální propasti

Cíl 174 – digitální učební pomůcky

NextGenerationEU.png

Školní řád

Školní řád

ŠŘ dodatek č.1 - mobilní telefony

ŠŘ dodatek č.2 - distanční vzdělávání

Provozní řád

Provozní řád

ŠVP

ŠVP 1.9.2013

Aktualizace ŠVP

Dodatek k ŠVP ZV č. 1  

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 4

Dodatek k ŠVP ZV č. 5

Dodatek k ŠVP ZV č. 6

Dodatek k ŠVP ZV č. 7

Pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační_řád

Řád ŠD

Družina

Řád ŠJ

Jídelna.doc

Žádosti, přihlášky

ŠD - přihláška.doc

Žádost o uvolnění z vyučování

Źádost_o uvolnénÍ_ze školnÍ družiny

Žádost o vyšetření_SPC_Mohelnice

Stížnosti

Formulář-stižnosti.docx

Zápis o podání stížnosti.docx

Směrnice

Postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování.docx

Směrnice k poskytování informací č.doc

Prevence_rizikového_chování.doc

Prevence_šikany.doc

Soc_patologické_jevy.doc

Postup při vyšetřování šikanování.docx

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2020-24.docx

 

Školní rezevační systém - vstup 

Nenech to být -  schránka důvěry 

Školní účet - platby ŠD převodem

181838784/0300

www.proskoly.cz

Proskoly.cz info pro rodiče

Rozvrh hodin

K nahlédnutí na EdooKitu

Kroužky, školní akce

Rozvrh kroužků 23-24 nový

 

Výroční zprávy

Výr. zpráva 2013-2014

Výr. zpráva 2014-2015.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2014-15.pdf

Výr. zpráva 2015-2016.doc

Výroční zpráva o poskytování informací 2015-16.doc

Výr. zpráva 2016-2017.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2016-17.pdf

Výr. zpráva 2017-2018.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2017-18.pdf

Výroční zpráva 2018-2019 .pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2018-19.pdf

Výr. zpráva 2019-2020.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2019-20.pdf

Výr. zpráva 2020-2021.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2020-21.pdf

Výr. zpráva 2021-2022.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2021-22.pdf

Organ. šk. roku 

Organizace_skolniho_roku_2022_2023.pdf

TEAMS

Návod na přihlášení do Teams

Návod-Teams

 

Školní projekt

"Sport nás baví"

Sazka Olympijský víceboj

 

 

Předpověď počasí: